Skip to main content

Laba Barang Untuk Kebutuhan Sehari-Hari

Ada seorang pedagang yang hanya labanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehar-harinya. Pertanyaan Apakah hal tersebut juga dianggap tijarah (perdagangan) yang wajib dizakati? Jawaban Tidak, sebab…

Punya Hutang Melebihi Hasil Panen

Ada petani yang hasil panennya mencapai satu nishab, tetapi ia mempunyai hutang melebihi hasil panennya itu. Pertanyaan Masih wajibkah petani ini membayar zakat? Jawaban Masih wajib membayar zakatnya…

Bolehkah Tukar Menukar Zakat

Ada seorang mertua dan menantu sama-sama petani kaya. Mereka selalu kompromi dalam masalah zakat harta (mal). Misalnya, dalam hasil panen setiap tahun, jika si mertua akan mengeluarkan zakat, maka ia…

Cukupkah Bonus Kepada Pelanggan di Niati Zakat

Ahmad mempunyai sebuah toko. Setiap tahunnya dia memberikan bonus kepada para pelanggan dengan niat mengeluarkan zakat. Pertanyaan Cukupkah apa yang dilakukan Ahmad? Jawaban Kalau yang menerima bonus…

Selain Zakat Fitrah Diberikan Pada Satu Golongan

Sudah maklum bahwa orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat itu ada 8 (delapan) golongan (ashnaf) Pertanyaan Bagaimana hukum memberikan zakat selain zakat fitrah hanya kepada satu golongan dari go…

Mengakumulasi Hasil Panen Dalam Satu Tahun

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat memang cukup mengkhawatirkan, sehingga program pengentasan kemiskinan diusung Islam melalui "gerakan wajib zakat" tidak dapat berjalan secara o…

Zakat Jagung Yang Sudah Digiling

Ali membayar zakat berupa jagung yang sudah digiling. Pertanyaan Bagaimana hukum zakat yang dikeluarkan Ali? Jawaban Hukumnya tidak boleh, karena kalau sudah digiling tidak termasuk dalam pengertian …